Map o'r safle | Chwilio

Canllaw i rieni
Gwybodaeth i rieni
Beth yw Rhaglen Gwrth-fwlio KiVa Canllaw cryno i rieni
Gwybodaeth sylfaenol am fwlio
Beth yw bwlio? Mathau o fwlio Mae bwlio’n fater i’r dosbarth cyfan Beth sy’n achosi bwlio? Sut ydw i’n adnabod plentyn sy’n cael ei fwlio?
Camau gwrth-fwlio yn yr ysgol a’r cartref
Camau yn yr ysgol Camau yn y cartref
Cyfeiriadau llenydduaeth ac ar y we
Cyfeiriadau ar y we Llenyddiaeth Gwybodaeth a Ffuglen

Rhaglen Gwrth-fwlio KiVa awduron

Rhaglen KiVa ™

Kaukiainen, A., & Salmivalli, C. (2009).

KiVa: Canllaw i rieni. 
Prifysgol Turku, Yr Adran Seicoleg: Cyfres From Research into Practice, 5.

Awduron
Ari Kaukiainen
Christina Salmivalli

Cynllun a chlawr blaen
A1 Media Oy

Lluniau
A1 Media Oy
Juuso Järvinen
Mika Kurkilahti
Tomi Kurkilahti

Cyfieithiadau
Ulla Talvenheimo 
(Prifysgol Turku, Y Ffindir) 
Anne Williford 
(Prifysgol Kansas, U.D.A.) 

Cyhoeddwr
Gweinyddiaeth Addysg a Diwylliant y Ffindir

© Gweinyddiaeth Addysg a Diwylliant y Ffindir

Hawlfraint, Rhybudd Cyfreithiol ac Ymwrthodiad

Gwarchodir y deunydd hwn gan gyfraith hawlfraint y Ffindir a chyfraith nod masnach a phob deddf ryngwladol, ffederal, gwladwriaethol a lleol briodol arall. Perchnogion yr hawlfraint a’r nodau masnach yw Gweinyddiaeth Addysg a Diwylliant y Ffindir a Phrifysgol Turku, eu partneriaid cyswllt neu drwyddedwyr trydydd parti eraill. Cedwir pob hawl. Ni cheir atgynhyrchu unrhyw ran o’r deunydd hwn, ei storio mewn system adalw neu ei drosglwyddo mewn unrhyw ffordd, yn electronig, llungopïo, recordiad neu fel arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y perchnogion cywir.

Nid yw’r awdur yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw niwed neu golled a gafwyd gan unrhyw berson a weithredodd neu a beidiodd â gweithredu o ganlyniad i’r deunydd hwn.

Os derbynioch y deunydd hwn gan unrhyw un heblaw Prifysgol Turku neu ei bartneriaid trwyddedig, rydych wedi derbyn lleidr-argraffiad.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Turn on JavaScript!