Map o'r safle | Chwilio

Canllaw i rieni
Gwybodaeth i rieni
Beth yw Rhaglen Gwrth-fwlio KiVa
Canllaw cryno i rieni
Gwybodaeth sylfaenol am fwlio
Beth yw bwlio? Mathau o fwlio Mae bwlio’n fater i’r dosbarth cyfan Beth sy’n achosi bwlio? Sut ydw i’n adnabod plentyn sy’n cael ei fwlio?
Camau gwrth-fwlio yn yr ysgol a’r cartref
Camau yn yr ysgol Camau yn y cartref
Cyfeiriadau llenydduaeth ac ar y we
Cyfeiriadau ar y we Llenyddiaeth Gwybodaeth a Ffuglen

Beth yw Rhaglen Gwrth-fwlio KiVa

Rhaglen Gwrth-fwlio KiVa yn ysgol wrth-fwlio

Mae’r Canllaw hwn i Rieni yn rhan o raglen gwrth-fwlio KiVa, offeryn sy’n ffrwyth ymchwil, ar gyfer atal a lleihau problemau bwlio. Rhaglen i ysgolion yw KiVa a ddatblygwyd gan arbenigwyr ym Mhrifysgol Turku, Y Ffindir. Ceir gwybodaeth ychwanegol am y rhaglen ar wefan KiVa, www.kivaprogram.net.

Mae deddfau a rheoliadau’n mynnu fod ysgolion yn cymryd camau i atal bwlio a sefydlwyd polisïau ysgol i amddiffyn disgyblion. Mae craidd y deddfau a’r rheoliadau hyn yn mynnu fod ysgolion yn ymyrryd mewn achosion o fwlio ac yn datblygu polisïau gwrth-fwlio. Mae KiVa yn offeryn i helpu ysgolion i gydymffurfio â’r gofynion gwrth-fwlio cyfreithiol.

Nod y canllaw hwn yw cynnig gwybodaeth i rieni am fwlio; yr hyn a wyddwn o’r ymchwil gyfredol a beth y gellir ei wneud gartref ac yn yr ysgol. Mae cydweithrediad rhwng yr ysgol a’r cartref yn bwysig er mwyn mynd i’r afael â bwlio. Fel y dywed KiVa – gwnawn hyn gyda’n gilydd!

Crynhoir y prif bwyntiau ar ddiwedd pob pennod. 

Wrth ysgrifennu’r canllaw hwn buom yn gwrando ar rieni, disgyblion ac arbenigwyr eraill. Hoffem ddiolch o galon i bawb a gyfrannodd at y canllaw.

I lwyddo, mae KiVa yn gofyn am amgylchedd cartref cefnogol lle mae’r rheini’n cyfleu nad ydynt o blaid bwlio a’u bod yn fodlon helpu eu plentyn os yw ef neu hi yn dioddef unrhyw fwlio! 


Ari Kaukiainen ja Christina Salmivalli