Teave autoriõiguste & vastutuse piirangute kohta

Kogu sellel veebilehel esitatud informatsiooni ja materjali autoriõigused kuuluvad Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumile. Turu Ülikoolile kuulub ligipääsu õigus ja õigus väljastada litsentse. Sellel veebilehel leiduvate dokumentide või nende osade, mängude, videote, või teiste materjalide paljundamine, tõlkimine, taasedastamine, taasavaldamine või muul moel kasutamine on otseselt keelatud, kui selleks ei ole saadud eelnevalt Turu Ülikoolilt või vastavalt autoriõiguste omanikult kirjalikku luba. Kõik teised õigused on kaitstud.

Veebilehel nähtavaid nimesid, logosid, kaubamärke ja KiVa® kiusamisvastase programmi teenuste kaubamärke ei tohi kasutada üheski reklaamis, avalikkus esituses, promotsioonis või muul moel mis võiks viidata toetusele, sponsorlusele või sidemetele ühegi toote või teenusega ilma Turu Ülikooli eelneva selgesõnalise loata.

Olgugi, et KiVa® kiusamisvastase programmi koduleht sisaldab linke teistele Interneti lehekülgedele, ei vastuta Turu Ülikool nende sisu, neis sisalduva informatsiooni eest ja ei oma mingit toimetuslikku ega muud kontrolli nende teiste lehekülgede üle.