Kiusamist saab ennetada -
selleks on KiVa programm!

KiVa on teadus- ja tõendus põhine kiusamisvastane programm, mille tõhusus on tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga. Ka Eesti koolides, mis KiVa programmi rakendavad, on kiusuohvrite osakaal järjepidevas languses.

KiVa on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel ning Soomes on KiVa nõutud programm: umbes 50% kõikidest üldhariduskoolidest on täna KiVa programmi rakendavad koolid.

KiVa komponendid

KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi koolikiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks.

Universaalsed tegevused on suunatud õpilastele. Need sisaldavad pingutusi, mida tehakse grupinormide mõjutamiseks ning selleks, et kujundada kõigis lastes valmisolek konstruktiivselt käituda, võtta vastutust ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist julgustada.

KiVa ei ole ühe-aastane projekt, vaid tegemist on püsiva osaga kooli kiusamisvastasest tööst.

Experience-based learning during KiVa student lessons.
Kogemusõpe KiVa tundides.
 
Each particular case is handled in a series of individual and group discussions.
Juhtumipõhised tegevused võetakse kasutusele siis, kui kooli personalile on teatavaks saanud, et kedagi kiusatakse. Iga üksikut juhtumit lahendatakse terve seeria individuaalsete ja grupivestlustega, mis toimuvad kooli KiVa-meeskonna ja juhtumiga seotud õpilaste vahel. Lisaks julgustatakse paari heade sotsiaalsete oskustega klassikaaslast kiusamise all kannatavat õpilast toetama.

  

KiVa on Turu Ülikooli registreeritud kaubamärk Euroopa Liidus ja mitmetes teistes riikides.
SA Kiusamisvaba Kool on Turu Ülikooli ametlik litsenseeritud partner.